Hopp til hovedinnhold

Høringer

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede i kronologisk rekkefølge.

Unge funksjonshemmede har sendt innspill til arbeidet med statsbudsjettet 2018.

Her finner du vårt høringssvar om endringer i arbeidsavklaringspenger.

Unge funksjonshemmede vil benytte anledningen til å etterlyse en tydeligere rett til utvidelse av antall år med opplæring for elever som har mistet store...

Unge funksjonshemmede kommer her med innspill til endringsforslagene, med vekt på utvidet støtteperiode om sommeren, frister og bostipend.

Unge funksjonshemmede støtter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sine merknader.

Unge funksjonshemmede mener at det bør blir gjort mer for å sikre at vår målgruppe er sikret lik rett til utdanning som befolkningen for øvrig. 

Unge funksjonshemmede mener statsbudsjettet må avsette midler til en betydelig større satsning på ungdomshelse, med midler for å sikre tilpassede habilite...

Det er presentert et rekordstort budsjett, og Unge funksjonshemmede er skuffet over at vår målgruppe ikke får være med på festen. Det må gjøres en re...

Vi støtter hovedlinjene i meldingen, men mener det er behov for en ytterligere styrking av innsatsen rettet mot unge funksjonshemmede. 

Unge funksjonshemmede støtter regjeringens forslag om innføring av en automatisk frikortordning for egenandelstak 2, men kritiske til avvikling av diagnos...

I Unge funksjonshemmedes merknader til rapporten ønsker vi å trekke frem funksjonshemmede barns rett til medbestemmelse og medvirkning, helsetjenestene fo...

Her er Unge funksjonshemmedes innspill til departementets lovforslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven – Nytt kapittel om skolemiljø. 

Unge funksjonshemmede er positive til en lovfesting av kvalifikasjonsprinsippet som skal sikre at den best kvalifiserte søkeren får jobben, men med visse...

Medvirkningsorganene for disse gruppene er viktige verktøy for å sikre brukermedvirkning og medbestemmelse i lokale beslutningsprosesser. Les våre innspil...

Vi mener både ungdomsperspektivet og funksjonspersektivet bør ha en større plass i evalueringen av kvalitet og pasientsikkerhet enn de har fått i Meld. St...

Unge Funksjonshemmede er i utgangspunktet positive til en felles likestillingslov, men kritiske til forslaget som nå foreligger fra Regjeringen.  

Unge funksjonshemmede er svært positive til Regjeringens forslag om krav til ungdomsråd ved norske helseforetak.

Dette er Unge funksjonshemmedes innspill til representantforslag om lovfesting av ungdomsråd.